<!— Header —->

สำนักปลัดเทศบาล

<!— Rows 1 —->

นายธีระยุทธ ไชยมาตร์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

<!— Rows 2 —->

นายธีระยุทธ ไชยมาตร์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

<!— Header —->

พนักงานเทศบาล

<!— Rows 3 —->

นายสมยศ จารุจิตร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายธนโชติ บุดดาวงศ์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวธันยพร อาริจิตร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

<!— Rows 4 —->

นายธีรวัฒน์ วงมะลิ

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

<!— Header —->

พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป

<!— Rows 5 —->

นางสาวมธุวัลย์ บุตรยศ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอลงกฏ ไชยเวช

พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)

นายแดนชัย บุญพูล

พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)

<!— Rows 6 —->

นายเชี่ยวชาญ  ลุนวงค์

คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานยาม)

Poll

ประชาชนชาวตำบลนาวัง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ