ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 นำโดยท่านนายกบุญชู จารุจิตร คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนาวัง ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day "อนามัยสิ่งเเวดล้อมปลอดภัย ห่างไกล COVID-19" โดยร่วมทำความสะอาด บริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลนาวังเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา (COVID-19)  

กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เทศบาลตำบลนาวัง ได้ดำเนินโครงการชุมชนร่วมใจปลอดภัยจากไข้เลือดออก ประจำปี 2563 ในเดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม 2563 โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ทำลายเเหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เเละจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทั้ง 11 ชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ได้เเก่ ผู้นำชุมชน เเกนนำ อ.ส.ม.เเละประชาชนทั้ง 11 หมู่บ้าน เพื่อที่จะสามารถป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ได้รวมทั้งเกิดความร่วมมือในการดำเนินงานในชุมชน ประชาชนมีความตระหนักในการป้องกันเเละควบคุมโรค

     นายบุญชู  จารุจิตร  นายกเทศมนตรีตำบลนาวัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดของแต่ละ อปท. ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาและจัดลำดับความสำคัญของโครงการเกินศักยภาพของแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับจังหวัดต่อไป

กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เทศบาลตำบลนาวัง ได้ดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2563 โดยได้ออกให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เเละดำเนินการขึ้นทะเบียนพร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข-แมว ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาวัง ทั้ง 11 หมู่บ้าน ซึ่งมีกำหนดการออกพื้นที่ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี 

วันที่ 13 เมษายน 2563 นายสุธี ทองเเย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะ ได้ออกประชุม ชี้เเจง/ทำความเข้าใจ เเละประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ เกี่ยวกับการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการเเพร่ระบาดของโรค COVID-19 เเละเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมทั้งออกเยี่ยมร้านค้า/ตลาด เเละผู้ที่อยู่ระหว่างกักตัว 14 วัน พร้อทั้งมอบถุงยังชีพ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาวัง

กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เทศบาลตำบลนาวัง นำโดย นายกบุญชู จารุจิตร จัดโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการรวมพลังจิตอาสาในการผลิตหน้ากากอนามัยผ้าบริการเเก่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาวัง รวมทั้งมีความสามารถในการทำหน้ากากอนามัยผ้าเเละเพื่อเป็นการขยายให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป 

   วันที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อมร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนาวัง ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day โดยร่วมทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาวังเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา (COVID-19)  

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาวัง จัดโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน ประจำปี 2563 เพื่อให้กลุ่มวัยรุ่นมีทักษะการป้องกันตัวเอง ทักษะการปฏิเสธ และมีความมั่นใจในตัวเองในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้ ข่าวสาร สถานการณ์การตั้งครรภ์ในเด็กวัยเรียนและลดจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนโรงเรียนนาวังวิทยา

เริ่มต้นก่อนหน้า1234ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 4

Poll

ประชาชนชาวตำบลนาวัง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ